top of page
DLB_Black_Transparant_edited.png

Algemene voorwaarden

 

Algemene informatie

Contactgegevens DailyLifeBytes:

info@dailylifebytes.com

06 53 83 11 97

DailyLifeBytes  

DailyLifeBytes is een aanbieder van programma’s op het gebied van persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Voor deze programma’s gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die zich voor een programma van DailyLifeBytes aanmeldt, stemt in met deze bepalingen.

 

Programma

Op de website van DailyLifeBytes waarop het programma wordt verkocht, staat de inhoud van het programma omschreven en staat weergegeven wat een deelnemer van het programma kan verwachten. Een programma kan bestaan uit (enkel) online bijeenkomsten/producten, een of meer (offline of online) bijeenkomsten en/of een combinatie hiervan. 

Annulering aankoop

Een programma kan door de deelnemer tot en met veertien dagen nadat de deelnemer het programma heeft aangeschaft, worden geannuleerd. Annulering geschiedt door een e-mail te sturen aan info@dailylifebytes.com waarin wordt aangegeven dat een programma geannuleerd wordt. Het volledige aankoopbedrag wordt door DailyLifeBytes binnen twee weken aan de deelnemer teruggestort. 

Programma

Met een programma van DailyLifeBytes wordt een live (online of offline) bijeenkomst bedoeld, waarbij deelnemers in een groep oefeningen en of coaching ontvangen. Bij de aankoop van een programma, wordt weergegeven op welke dag(en) en tijdstip(pen) deze plaatsvind(t)(en). 

Verhindering programma 

Een programma kan – zowel voor, tijdens of na een de bijeenkomst - niet worden geannuleerd, tenzij DailyLifeBytes voor een programma een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. DailyLifeBytes biedt geen inhaaldagen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een programma te bezoeken. Ook heeft DailyLifeBytes geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook - niet heeft bijgewoond. 

Bezoeken programma 

Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar bijeenkomsten van DailyLifeBytes. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij DailyLifeBytes.

Wijziging programma

Als door overmacht een programma niet door kan gaan, zorgt DailyLifeBytes voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt DailyLifeBytes ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde programma’s geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. 

Aansprakelijkheid

DailyLifeBytes spant zich in om de programma’s voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een programma verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een event, dan is DailyLifeBytes alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van DailyLifeBytes is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor DailyLifeBytes verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van DailyLifeBytes, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is DailyLifeBytes niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft. 

Klachtenprocedure

Indien je een klacht hebt over een dienst van DailyLifeBytes of een van de trainers, dien je deze schriftelijk in bij het algemene e-mailadres van DailyLifeBytes: info@dailylifebytes.com Uiterlijk binnen één week krijg je van ons een bevestiging van ontvangst. Uiterlijk binnen drie weken nemen wij persoonlijk contact met je op en zorgen wij voor de afhandeling van je klacht. Mocht de klacht binnen vastgestelde termijn niet zijn afgehandeld en mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan stellen we je hiervan binnen een week op de hoogte. 

Privacy

DailyLifeBytes is verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in ons privacystatement. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door een mail te sturen naar info@dailylifebytes.com.

Als een deelnemer zich aanmeldt voor een programma, vraagt DailyLifeBytes om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk. Soms is een naam en e-mailadres voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen.

DailyLifeBytes maakt gebruik van de volgende programma’s: 

  • Mollie : deze systemen regelen dat betalingen via de website kunnen worden gedaan;

  • Moneybird: in dit programma worden betalingen verwerkt; 

DailyLifeBytes neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. DailyLifeBytes neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen een datalek voorkomen, dan meldt DailyLifeBytes dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen. 

Door fiscale regelgeving is DailyLifeBytes verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd. 

Iedere (ex)deelnemer heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. DailyLifeBytes hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex)deelnemer heeft het recht om een klacht over DailyLifeBytes met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Prijzen

De prijzen die genoemd worden op de website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 

Opzeggen Moves & Meditation abonnement

Opzegtermijn voor een abonnement is een week voor de einddatum. Indien die termijn verstreken is, dan wordt het abonnement automatisch met een maand verlengd.

Tot slot 

Mocht je na bovenstaande nog vragen hebben, dan horen wij graag van jou. Stuur een mailtje naar info@dailylifebytes.com.

Laatst bijgewerkt op 7 november 2022

bottom of page